• മഴ

  Written on 2011.09.05 | Category: Mind Crackers | Author: Meenukkutty

  വരാന്തയിലെ ചാരുകസേരയില്‍ അലസമായിരുന്ന് മഴ കാണാന്‍ എന്തു രസം…

  മഴയ്ക്ക് ഇത്രയും സൌന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല…

  നനുത്ത വെള്ളിനാരുകള്‍ ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി വരുന്നതുപോലെ…

  എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച !!!

  Written By : Meenukkutty